Gratis verzending boven 75 euro | 100 euro (NL)
Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN MINI MINUIT

Artikel 1: Bedrijfs- en contactgegevens

Mini Minuit
Oostvaartdijk 365
1851 Humbeek
Email: [email protected]
BTW: BE0785315463
Bankrekeningnummer: BE10 7330 6470 6104

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en bestellingen via de website van Mini Minuit. Bij het plaatsen van een bestelling stemt u in met het aanvaarden van deze algemene voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden hierbij uitgesloten.
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden en zijn dan van toepassing op elke bestelling die na deze wijziging geplaatst wordt.

Artikel 3: Aanbod

Het aanbod van Mini Minuit omvat baby- en kinderkleding van 0 t.e.m. 4 jaar, accessoires en speelgoed. Dit aanbod kan steeds gewijzigd worden.

Mini Minuit beschrijft zo volledig en nauwkeurig mogelijk de aangeboden producten. De afbeeldingen die gebruikt worden, zijn waarheidsgetrouw doch kunnen er bepaalde elementen aanwezig zijn die louter decoratief zijn en bijgevolg niet inbegrepen in de prijs. Afhankelijk van de belichting en scherminstellingen kunnen kleuren van bepaalde producten anders weergegeven worden. Mini Minuit is niet gebonden door vergissingen in de productomschrijvingen.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Wanneer een product besteld wordt en dit niet meer in voorraad is, wordt de klant hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Mini Minuit is niet verantwoordelijk voor gevolgschade wegens het niet beschikbaar zijn van een product.

Mini Minuit staat steeds ter beschikking van de klant om te helpen. Bij enige vragen (omtrent kledijkeuze, beschikbaarheid, maten, kleuren, verzending, …) kan de klant steeds contact opnemen met Mini Minuit via het online contactformulier of door een email te verzenden naar [email protected].

Artikel 4: Prijs

Alle prijzen worden weergegeven in EURO, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten vallen ten laste van de klant en kunnen geraadpleegd worden onder de rubriek ‘Verzending & Retour’. Indien extra kosten zoals leverings-, vracht- of portkosten of eventuele andere administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

De prijzen die vermeld worden op het moment van het plaatsen van een bestelling, zijn de correcte prijzen. In uitzonderlijke gevallen waarbij een prijs foutief vermeld wordt op de website van Mini Minuit, heeft Mini Minuit het recht om deze prijs te wijzigen. De klant wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en heeft bijgevolg het recht om zijn/haar bestelling te annuleren. Wanneer een dergelijke bestelling met foutief weergegeven prijs wordt geannuleerd, zal Mini Minuit het volledige aankoopbedrag terugstorten.
Mini Minuit heeft het recht om de prijzen ten allen tijde te wijzigen. Indien het om een tijdelijk aanbod gaat, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden.

Artikel 5: Betaling

Mini Minuit kan enkel via betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
U kan betalen met :
Bancontact
Visa
Mastercard
Maestro
Ideal
American Express

Bestellingen worden slechts verstuurd wanneer Mini Minuit de betaling van de klant ontvangen heeft.

Artikel 6: Verzending & levering

Voor meer informatie omtrent het verzenden en leveren van producten van Mini Minuit kan u de rubriek ‘Verzending & Retour’ raadplegen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van Mini Minuit tot de volledige betaling voldaan is. Deze betaling omvat de aankoopprijs en eventuele verzendkosten, en andere mogelijks bijkomende kosten.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De klant heeft 14 (veertien) kalenderdagen lang het recht om te beslissen dat hij/zij de goederen niet wenst te houden en dit zonder opgave van reden en zonder betaling van een schadevergoeding. Deze termijn van 14 (veertien) kalenderdagen gaat in vanaf de klant of een door de klant aangeduide derde, de producten fysiek in ontvangst genomen heeft. Indien de bestelling uit meerdere producten bestaat en deze afzonderlijk geleverd worden, gaat de herroepingstermijn in na de dag waarop de klant of een door de klant aangeduide derde, het laatst geleverde product in ontvangst genomen heeft.

Voor meer informatie omtrent het retourneren, verwijst Mini Minuit graag door naar de rubriek ‘Verzending & Retour’.

Artikel 9: Garantie

Mini Minuit garandeert dat de bestelde producten conform zijn aan de bestelling van de klant en voldoen aan de normale verwachtingen die men ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.
Mocht het geleverde product niet conform de bestelling zijn, dan heeft de klant het recht op de wettelijke garantie. Om op de wettelijke garantieperiode aanspraak te maken, dient u een aankoopbewijs voor te leggen.

Deze garantieperiode gaat in vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar en bedraagt 2 (twee) jaar. Indien het geleverde product niet voldoet aan de overeenkomst, dient de klant Mini Minuit hiervan binnen de 2 (twee) maanden vanaf de vaststelling van een gebrek, schriftelijk op de hoogte te brengen. De klant dient het product dan zorgvuldig en in de huidige staat te bewaren zodat een inspectie door Mini Minuit mogelijk gemaakt wordt.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht op een prijsverlaging of de ontbinding van de koopovereenkomst.
Wanneer een gebrek zich manifesteert binnen de 6 (zes) maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering (en is het dus geen verborgen gebrek), tenzij Mini Minuit het tegendeel kan bewijzen. Na deze periode van 6 (zes) maanden is de bewijsvoering voor het reeds bestaan van een gebrek voor de levering ten laste van de klant.

De volgende niet-limitatieve lijst is indicatief in gevallen waarop de vermelde garantie niet geldig is: het niet kunnen voorleggen van een aankoopbewijs, oneigenlijk gebruik van het product dan hetgeen waarvoor het bestemd is, niet-naleving van de gebruiksinstructies, niet-naleving van de wasvoorschriften, kwalijk onderhoud, normale slijtage, veranderingen aan de producten die toegebracht werden door de klant, de klant kende het gebrek of diende het te kennen wanneer de koopovereenkomst werd afgesloten.

Artikel 10: Intellectueel eigendomsrecht

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en alle communicatie van Mini Minuit zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Mini Minuit, hetzij bij haar toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag men bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, et cetera niet kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mini Minuit.

Artikel 11: Overmacht

In geval van overmacht is Mini Minuit niet gehouden haar contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kan Mini Minuit ofwel haar verplichtingen opschorten zolang de overmachtssituatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht, is Mini Minuit hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan de klant.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Mini Minuit die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van Mini Minuit, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 12: Klachten en geschillen

Mini Minuit hoopt van harte dat haar klanten steeds 100% tevreden zijn. Indien de klant toch een klacht zou hebben, dan kan de klant Mini Minuit contacteren op [email protected] met vermelding van het woord ‘klacht’ in het onderwerp van de email. Mini Minuit tracht elke klacht binnen de 7 (zeven) kalenderdagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die Mini Minuit afsluit met de klanten en ook op de betwistingen die hieruit voortvloeien, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Via de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid (https://consumentenombudsdienst.be/nl ) kan het geschil ook buiten de rechtbank opgelost worden. Zij is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.

U kan voor uw klacht ook een beroep doen op het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr .

×